20 Οκτωβρίου 2020

ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ GIMA ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ LARGE KAI X-LARGE

20-10-20 ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ LARGE X-LARGE

Κατηγορία:  
20 Οκτωβρίου 2020

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟ UPS ΤΗΣ ΜΕΝΝ-ΜΕΘ ΚΤΙΡΙΟΥΥ Δ’ ΚΑΙ ΜΕΝΝ ΚΤΙΡΙΟΥ Α’

 Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της με αριθμό 945/2-6-2020 απόφασης του Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: 6ΩΣ3469067-71Ι) και λαμβάνοντας υπόψη τις με αριθμό 3205/4-8-2020 (ΑΔΑ: ΨΓ6Π469067-3Λ4) και  3206/4-8-2020 (ΑΔΑ: 66Ζ9469067-ΞΒΧ) Αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης του Διοικητή του Νοσοκομείου

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Ε  Ι

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την «Αντικατάσταση συσσωρευτών του συστήματος UPS της ΜΕΝΝ-ΜΕΘ κτιρίου Δ΄ και ΜΕΝΝ κτιρίου Α΄», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 40.000 € με το ΦΠΑ που περιλαμβάνει i) την προμήθεια υλικών  προϋπολογιζόμενης δαπάνης 38.000 € με το ΦΠΑ και ii) την εκτέλεση εργασιών προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.000 € με το ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Κων/πόλεως  49, στις 2-11-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πρωινή.

Οι προσφορές θα κατατεθούν το αργότερο μέχρι την 2-11-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00πμ.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για το διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου.

Τα ζητούμενα έχουν αναρτηθεί στο site του Νοσοκομείου, www.ippokratio.gr.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

4. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥTΩΝ UPS

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΤΕΥΔ

12. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο