14 Οκτωβρίου 2020

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ Ε.Π. “Υποδομές μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014/2020” (ΚΩΔ ΟΠΣ 5031668)

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Κατηγορία:  
14 Οκτωβρίου 2020

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Κατηγορία:  
14 Οκτωβρίου 2020

ΧΗΜΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ

ΧΗΜΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ

Κατηγορία:  
14 Οκτωβρίου 2020

ΔΙΑΚ. 100/2020 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ    Νο  100/2020

      Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 1677/29.09.2020 απόφασης του Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: 6ΛΡΣ469067-ΨΘΥ)

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ  Σ  Ε  Ι

 Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, για την ανάθεση των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, (CPV 79212000-3) για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.725,85€ χωρίς ΦΠΑ (7.100,00€ χωρίς ΦΠΑ) με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Κων/πόλεως  49, στις 30.10.2020, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 09:00. Οι προσφορές θα κατατεθούν το αργότερο μέχρι την ΠΕΜΠΤΗ 29.10.2020 και  ώρα  13:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για το διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου. Σε περίπτωση αδυναμίας λήψης σχετικών εγγράφων με τον παραπάνω τρόπο, εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης από  το Γραφείο Προμηθειών του ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, οδός Κωνσταντινουπόλεως 49, καθημερινά 9:30 έως 10:30 π.μ.

 

2.1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΟΡΚΩΤΟΥΣ 100_2020-ΚΗΜΔΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV- ΤΕΥΔ 100_2020

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ-ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο