29 Δεκεμβρίου 2020

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΓΑΛΑΤΩΝ

29-12-2020_EREYNA AGORAS GIA PAIDIKA GALATA-Ι0003

Ερευνας αγοράς για την προμήθεια παιδικών γαλάτων

Σας γνωρίζουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ μας σε συνέχεια του υπ΄ αριθμ. πρωτ. 61724/28-12-2020 αιτήματος του Προϊσταμένου του Τμήματος Διατροφής, διενεργεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια παιδικών γαλάτων όπως αυτά αναφέρονται στην παραπάνω αναρτημένη έρευνα αγοράς.

Παρακαλούμε τις εταιρείες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σ΄ αυτήν, να υποβάλλουν προσφορά, στην οποία να αναγράφεται η τιμή τεμαχίου, (η οποία να είναι σύμφωνη με την τιμή του Παρατηρητηρίου αν υπάρχει, σε διαφορετική περίπτωση μαζί με την προσφορά να υποβληθούν πρόσφατα τιμολόγια πώλησης του είδους), στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, μέχρι τις 8-1-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00μ.μ. Πληροφορίες: Τ. Κυρίτση, τηλ. 231331 2232.

                        Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΤΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

22 Δεκεμβρίου 2020

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 01.11.2020 ΕΩΣ 30.11.2020 (ΕΝΗΜ. 22.12.2020)

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 01.11.2020 ΕΩΣ 15.11.2020

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 16.11.2020 ΕΩΣ 30.11.2020

 

22 Δεκεμβρίου 2020

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 01.10.2020 ΕΩΣ 31.10.2020 (ΕΝΗΜ. 22.12.2020)

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 01.10.2020 ΕΩΣ 15.10.2020

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 16.10.2020 ΕΩΣ 31.10.2020

 

16 Δεκεμβρίου 2020

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Ψ4ΑΨ469067-ΑΚ7

16 Δεκεμβρίου 2020

92/2020 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 1984/16.11.2020 απόφασης του Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: 9ΚΝΨ469067-ΠΙ1) και της υπ’ αριθ. 4701/17.11.2020 (ΑΔΑ: ΩΡΒ9469067-1Ω1) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης

 

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Ε  Ι

 

Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση της «ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ», (CPV 90911200-8) του ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ και του διασυνδεόμενου Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης (ΝΑΔΝΘ), για ένα (1) έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης  1.588.341,69€ χωρίς ΦΠΑ (1.969.543,70€ με ΦΠΑ 24%) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής (συμφερότερη προσφορά).

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Κων/πόλεως  49, στις 15.01.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00. Οι προσφορές θα κατατεθούν το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 11.01.2021 και  ώρα  13:00. Η διακήρυξη καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ  και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό  Αύξοντα   Αριθμό Διαγωνισμού: 104060.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για το διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου. Σε περίπτωση αδυναμίας λήψης σχετικών εγγράφων με τον παραπάνω τρόπο, εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης από  το Γραφείο Προμηθειών του ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, οδός Κωνσταντινουπόλεως 49, καθημερινά 9:30 έως 10:30 π.μ.. Τα ζητούμενα έχουν αναρτηθεί στο site του Νοσοκομείου, www.ippokratio.gr.

 

2.0. Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς

2.0. Φύλλο Συμμόρφωσης

2.1.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 92_2020 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ετησιος)-ΚΗΜΔΗΣ

2.2.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 92_2020 (ΨΩΚΤ469067-ΚΑ6)

15 Δεκεμβρίου 2020

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ “ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΤΥΡΙ”

15-12-2020_ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ (ημισκληρο τυρι)

Σας γνωρίζουμε ότι το Νοσοκομείο μας σε συνέχεια του υπ΄ αριθμ. πρωτ. 59461/14-12-2020 αιτήματος του Προϊσταμένου του Τμήματος Διατροφής, διενεργεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια του είδους ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΤΥΡΙ, σύμφωνα με την παραπάνω αναρτημένη έρευνα αγοράς.

Παρακαλούμε τις εταιρείες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σ΄ αυτήν, να υποβάλλουν προσφορά σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην παραπάνω έρευνα αγοράς, στην οποία να αναγράφεται η τιμή τεμαχίου, (η οποία να είναι σύμφωνη με την τιμή του Παρατηρητηρίου αν υπάρχει, σε διαφορετική περίπτωση μαζί με την προσφορά να υποβληθούν πρόσφατα τιμολόγια πώλησης του είδους), στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, μέχρι τις 21-12-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00μ.μ. Πληροφορίες: Τ. Κυρίτση, τηλ. 231331 2232.

    Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΤΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

        ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

14 Δεκεμβρίου 2020

Εγκατάσταση γραμμής data

Εγκατάσταση γραμμής data

Κατηγορία:  
14 Δεκεμβρίου 2020

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ Saver One-SVP B007

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ Saver One

Κατηγορία:  
11 Δεκεμβρίου 2020

ΣΕΡΒΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΣΕΡΒΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Κατηγορία:  
11 Δεκεμβρίου 2020

106/2020 ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η     Νο  106 /2020

   

Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της υπ’ αριθ. υπ’ αριθ. 1938/11-11-2020 [ΑΔΑ:6Ν26469067-ΦΜΘ] απόφασης του Διοικητή του Νοσοκομείου  και της υπ’ αριθ. 4646/13-11-2020 (ΑΔΑ:ΨΣ2Β469067-7ΚΜ) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης

 Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Ε  Ι

Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση των υπηρεσιών «Επισκευής και Συντήρησης Ιατρικού εξοπλισμού» του Νοσοκομείου (CPV:50421000-2), για ένα (1) έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 276.467,74€ χωρίς ΦΠΑ που διαμορφώνεται σε 342.820,00€ με ΦΠΑ 24%,  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάση τιμής (χαμηλότερη προσφορά).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Κων/πόλεως  49, στις 15.01.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00. Οι προσφορές θα κατατεθούν το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 11.01.2021 και  ώρα  11:00. Η διακήρυξη καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ  και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό  Αύξοντα   Αριθμό Διαγωνισμού: 103584

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για το διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου. Σε περίπτωση αδυναμίας λήψης σχετικών εγγράφων με τον παραπάνω τρόπο, εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης από  το Γραφείο Προμηθειών του ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, οδός Κωνσταντινουπόλεως 49, καθημερινά 9:30 έως 10:30 π.μ.. Τα ζητούμενα έχουν αναρτηθεί στο site του Νοσοκομείου, www.ippokratio.gr.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

         ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

106-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΤΗΡ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛ_20PROC007826876

3.3.ΕΕΕΣ 106-2020 ΣΥΝΤΗΡ. ΙΑΤΡ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο