Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπ΄ Αριθ. 29/2024 (ΑΔΑΜ 24PROC014307290) για την ανάθεση της υπηρεσίας μηχανικού on-site (CPV: 72600000-6 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών και υποστήριξης Η/Υ), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 29.700,00€ χωρίς ΦΠΑ, η οποία με ΦΠΑ 24% διαμορφώνεται σε 36.828,00€, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για έξι (6) μήνες

28/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΥΣΤΙΚΗΣ ΙΝΩΣΗΣ
21 Φεβρουαρίου 2024
ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (23-02-2024)
23 Φεβρουαρίου 2024
Μετάβαση στο περιεχόμενο