124/2023 Διαπραγμάτευση με χρήση της πλατφόρμας του ΚΗΜΔΗΣ, για την ανάθεση των υπηρεσιών «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΕΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΑΔΝΘ (CPV 90524400-0) για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών
13 Οκτωβρίου 2023
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΪΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ Paxlovid ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ 4ΗΣ ΥΠΕ
16 Οκτωβρίου 2023
Μετάβαση στο περιεχόμενο