20 Νοεμβρίου 2023

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ SPO2

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ SPO2 MASIMO

Κατηγορία:  
17 Νοεμβρίου 2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 20.11.2023 ΕΩΣ 24.11.2023 (ΕΝΗΜ. 17.11.2023)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 20 ΕΩΣ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023

17 Νοεμβρίου 2023

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 17.11.2023)

ΧΜΤΑ-Β΄ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ

ΧΜΤΑ- Β΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- Ε΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΧΜΤΑ- ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΧΜΤΑ- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΑΠΘ (2)

17 Νοεμβρίου 2023

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 17-11-2023)

Β΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ -ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΠΘ

Β΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ -ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ

Β΄ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

Β΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

Γ΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ -ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΠΘ

Γ΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ -ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ

ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Ε΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΑΠΘ

ΩΡΛ

 

17 Νοεμβρίου 2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 16-11-2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Α’ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ. του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» και συγκεκριμένα το Παιδορευματολογικό Τμήμα εκφράζει τις ευχαριστίες της προς τον Όμιλο «Τερκενλή» για την δωρεά δύο σύγχρονων μηχανημάτων, ενός ψηφιακού έγχρωμου υπερηχοτομογράφου HS40 Powered by CrystalLiveTM του Οίκου SΑMSUNG καθώς και ενός ψηφιακού τριχοειδοσκόπιου Inspectis CapiScope, System Basic συνολικής περίπου αξίας 33.500 ευρώ. Τα παραπάνω σύγχρονα μηχανήματα συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Παιδορευματολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου μας.
Η προσφορά του Ομίλου «Τερκενλή» καταδεικνύει έμπρακτα το ενδιαφέρον του για την κοινωνία, στηρίζοντας την προσπάθεια του Παιδορευματολογικού Τμήματος για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας στους μικρούς μας ασθενείς με χρόνια παιδιατρικά ρευματικά νοσήματα.
Θεωρούμε ότι αυτές οι πράξεις πρέπει να αναδεικνύονται, καθώς αποδεικνύουν έμπρακτα την αλληλεγγύη και το αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, αξίες που καταξιώνουν την ίδια την ανθρώπινη ύπαρξη.
Λόγω της παραπάνω δωρεάς διοργανώνεται ευχαριστήρια εκδήλωση προς τον Όμιλο «Τερκενλή» την Τρίτη 21/11/2023 και ώρα 13:00 στο αμφιθέατρο της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής στο κτίριο Δ’ (4ος όροφος) του Νοσοκομείου.

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

ΔΤ 16-11-23 Α ΠΔ

Κατηγορία:  
16 Νοεμβρίου 2023

170/2023 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ 6 ΜΗΝΕΣ

Ηλεκτρονική διαπραγμάτευση με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ 265189) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr,  για την ανάθεση «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ» (CPV 98315000-4) για την κάλυψη αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», για έξι (6) μήνες, με την εταιρεία Δ. ΜΕΓΡΕΜΗΣ-Α. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΑΕ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ-ΤΡΙΤΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), παρ. 2, περ. γ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στην από 01-03-2021 σύμβαση, σε συνέχεια του υπ’ αριθ. 109/2020 Δημόσιου, Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού που διενεργήθηκε μέσω ΕΣΗΔΗΣ (102974) και με προϋπολογιζόμενη δαπάνη 125.241,83€ χωρίς Φ.Π.Α. η οποία με Φ.Π.Α. 24% διαμορφώνεται σε 155.299,87€.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ 6 ΜΗΝΕΣ 170-2023_23PROC013781572

ΕΕΕΣ ΥΠΗΡ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ 6ΜΗΝΕΣ 170-2023

ΕΕΕΣ ΥΠΗΡ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ 6ΜΗΝΕΣ 170-2023

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

16 Νοεμβρίου 2023

171/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο, προκειμένου να καταθέσει προσφορά για την ανάθεση των υπηρεσιών Τεχνικής υποστήριξης του Λειτουργικού Περιβάλλοντος του Μηχανογραφικού Πληροφοριακού Συστήματος του Νοσοκομείου (CPV: 72253200-5), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), ετήσιας προϋπολογιζόμενης δαπάνης: 10.080,00€ χωρίς ΦΠΑ, η οποία με ΦΠΑ 24% διαμορφώνεται σε 12.499,20€ (20.160,00€ χωρίς ΦΠΑ και 24.998,40€ με ΦΠΑ για δύο (2) έτη, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος της προαίρεσης).

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC013780179 2023-11-16)

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της έγγραφης σφραγισμένης προσφοράς ορίζεται η 27η-11-2023 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα 13:00, στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (γραφείο 5, κτήριο διοίκησης).

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 27η-11-2023 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα 14:00.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 10:00 έως 12:00 από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ.: 2313 31 2232, email: prom3@ippokratio.gr, Αρμόδια υπάλληλος:  Σ.Πασχαλίδου.

171_2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 23PROC013780179 2023-11-16

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

14 Νοεμβρίου 2023

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

ΨΔ16469067-ΛΙΞ

13 Νοεμβρίου 2023

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ)

Κατηγορία:  
13 Νοεμβρίου 2023

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14/11/2023

Σας ενημερώνουμε ότι την ΤΡΙΤΗ 14/11/2023  από 13:00 έως 17:00, ενδέχεται να παρουσιαστούν προβλήματα στη διαδικτυακή σύνδεση  και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Νοσοκομείου (e-rantevou, ePromitheas  κα) λόγω τεχνικών εργασιών του ΟΤΕ.

Τμήμα Πληροφορικής

Κατηγορία:  
Μετάβαση στο περιεχόμενο