28 Νοεμβρίου 2023

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΟΜΕΤΡΩΝ-ΚΕΝΟΜΕΤΡΩΝ

ΡΟΟΜΕΤΡΑ-ΚΕΝΟΜΕΤΡΑ

Κατηγορία:  
28 Νοεμβρίου 2023

ΝΕΟΓΝΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ

ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ

Κατηγορία:  
28 Νοεμβρίου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 175/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ACTIVE D

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»
Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Διαγωνιστική διαδικασία με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Συλλογή Προσφορών, για την ανάθεση για την ανάθεση των υπηρεσιών υποστήριξης της υποδομής Active Directory, διάρκειας ενός (1) έτους, (CPV: 50324000-2 Υπηρεσίες υποστήριξης προσωπικών Η/Υ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη.
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 15.322,58 € χωρίς ΦΠΑ, που διαμορφώνεται σε 19.000 € με ΦΠΑ24%.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας .
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Πρόσκληση πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά μέχρι την 7η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ημέρα  Πέμπτη και ώρα 14:00, στο Γραφείο Προμηθειών  του Νοσοκομείου.
Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00πμ έως 14:00μμ από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313 31 2284, Αρμόδια υπάλληλος Ευθυμία Παπαδοπούλου.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 8η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ..

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 175-2023 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ACTIVE DIRECTORY

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

28 Νοεμβρίου 2023

ΛΑΜΠΕΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ 30W-6V

ΛΑΜΠΕΣ 30W-6V

Κατηγορία:  
Μετάβαση στο περιεχόμενο