16 Νοεμβρίου 2023

170/2023 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ 6 ΜΗΝΕΣ

Ηλεκτρονική διαπραγμάτευση με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ 265189) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr,  για την ανάθεση «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ» (CPV 98315000-4) για την κάλυψη αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», για έξι (6) μήνες, με την εταιρεία Δ. ΜΕΓΡΕΜΗΣ-Α. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΑΕ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ-ΤΡΙΤΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), παρ. 2, περ. γ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στην από 01-03-2021 σύμβαση, σε συνέχεια του υπ’ αριθ. 109/2020 Δημόσιου, Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού που διενεργήθηκε μέσω ΕΣΗΔΗΣ (102974) και με προϋπολογιζόμενη δαπάνη 125.241,83€ χωρίς Φ.Π.Α. η οποία με Φ.Π.Α. 24% διαμορφώνεται σε 155.299,87€.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ 6 ΜΗΝΕΣ 170-2023_23PROC013781572

ΕΕΕΣ ΥΠΗΡ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ 6ΜΗΝΕΣ 170-2023

ΕΕΕΣ ΥΠΗΡ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ 6ΜΗΝΕΣ 170-2023

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

16 Νοεμβρίου 2023

171/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο, προκειμένου να καταθέσει προσφορά για την ανάθεση των υπηρεσιών Τεχνικής υποστήριξης του Λειτουργικού Περιβάλλοντος του Μηχανογραφικού Πληροφοριακού Συστήματος του Νοσοκομείου (CPV: 72253200-5), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), ετήσιας προϋπολογιζόμενης δαπάνης: 10.080,00€ χωρίς ΦΠΑ, η οποία με ΦΠΑ 24% διαμορφώνεται σε 12.499,20€ (20.160,00€ χωρίς ΦΠΑ και 24.998,40€ με ΦΠΑ για δύο (2) έτη, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος της προαίρεσης).

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC013780179 2023-11-16)

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της έγγραφης σφραγισμένης προσφοράς ορίζεται η 27η-11-2023 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα 13:00, στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (γραφείο 5, κτήριο διοίκησης).

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 27η-11-2023 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα 14:00.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 10:00 έως 12:00 από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ.: 2313 31 2232, email: prom3@ippokratio.gr, Αρμόδια υπάλληλος:  Σ.Πασχαλίδου.

171_2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 23PROC013780179 2023-11-16

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο