3 Νοεμβρίου 2023

Ανάθεση «Λογιστικών Υπηρεσιών» (CPV 79211000-6), του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ και της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ «ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 94/2023

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 14η/31-08-2023 τακτική συνεδρίαση του (θέμα 5o) [ΑΔΑ: 6ΡΔΝ469067-2ΚΙ] αναφορικά με την έγκριση διενέργειας Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την ανάθεση της παροχής «Λογιστικών Υπηρεσιών» (CPV 79211000-6) του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ και της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΑΔΝΘ και της υπ’ αριθ. πρωτ. 4668/09-10-2023 (ΑΔΑ: 9Ε81469067-ΓΟΝ) Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης του Διοικητή του Νοσοκομείου,

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, κάτω των ορίων, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάθεση της παροχής «Λογιστικών Υπηρεσιών» (CPV 79211000-6) του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ και της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΑΔΝΘ για ένα (1) έτος, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 112.903,22€ χωρίς το ΦΠΑ (56.451,61€ ανά έτος), η οποία με ΦΠΑ 24% διαμορφώνεται σε 140.000,00€ (70.000€ ανά έτος) με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή). Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Νοσοκομείου, Κωνσταντινουπόλεως 49, στις 24-11-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πρωινή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για το διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου και από τη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr., Σ.Α. 242189. Η διακήρυξη αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ www.ippokratio.gr (στην διαδρομή “Ανακοινώσεις -Διαγωνισμοί“).

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 94_2023 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1+1 έτος (1)SIGNED

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

espd-request-v2 (1)

3 Νοεμβρίου 2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 06.11.2023 ΕΩΣ 10.11.2023 (ΕΝΗΜ. 03.11.2023)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 06 ΕΩΣ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

3 Νοεμβρίου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΜΕ ΠΕΝΤΕ (5) ΙΔΙΩΤΕΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ, ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΨΘΒΒ469067-5Δ3-1.pdf

3 Νοεμβρίου 2023

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 03.11.2023)

ΧΜΤΑ- Β΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- Ε΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΧΜΤΑ- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- Β΄ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΧΜΤΑ- ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ

3 Νοεμβρίου 2023

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 03-11-2023)

ΩΡΛ

Β΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ -ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ

Β΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ -ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΠΘ

Β΄ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

Β΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

Γ΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ -ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ

Γ΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ -ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΠΘ

ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Ε΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΑΠΘ

Μετάβαση στο περιεχόμενο