14 Σεπτεμβρίου 2022

143/2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗΝΕΣ

Ηλεκτρονική διαπραγμάτευση με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ 171533) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, για την  προμήθεια του είδους «ΤΡΟΦΙΜΑ,ΠΟΤΑ, ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» του Νοσοκομείου (CPV 158940000-1), για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για τέσσερις (4) μήνες, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 352.416,42€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% και 24%, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη προσφορά).

22PROC011241458 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜ.143_2022

143_2022 ΕΕΕΣ

14 Σεπτεμβρίου 2022

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ,

Κατηγορία:  
14 Σεπτεμβρίου 2022

Προμήθεια ειδικής αντλίας έγχυσης νερού από το WATER JET κανάλι καθώς και από το κανάλι βιοψίας του ενδοσκοπικού Olympus

Προμήθεια ειδικής αντλίας έγχυσης νερού από το WATER JET κανάλι καθώς και από το κανάλι βιοψίας του ενδοσκοπικού Olympus

Κατηγορία:  
Μετάβαση στο περιεχόμενο