6 Σεπτεμβρίου 2022

120/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επαναληπτικός Ηλεκτρονικός Διεθνής Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός του Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αριθμ. Διακ. 28/2021 για την Προμήθεια Και Εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού, και ειδικότερα για τα είδη με α/α: 25.Ένας φορητός παιδιατρικός υπερηχοτομογράφος και 39.Ένας ενδοσκοπικός πύργος για τη Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά είδος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 140.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος ΦΠΑ), με Αριθμό Διακήρυξης 120/2022.

espd-request-v2

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑ Ψ7ΧΗ469067-7ΧΣ

120_2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ 22PROC011198783

ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

espd-request-v2

6 Σεπτεμβρίου 2022

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (ΧΑΛΚΟΥ) ΚΤ. Α΄

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (ΧΑΛΚΟΥ) ΚΤ. Α΄

Κατηγορία:  
Μετάβαση στο περιεχόμενο