9 Σεπτεμβρίου 2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 12.09.2022 ΕΩΣ 16.09.2022 (ΕΝΗΜ. 09.09.2022)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 12 ΕΩΣ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

9 Σεπτεμβρίου 2022

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 09-09-2022)

ΩΡΛ

Β΄ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ-ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ

Β΄ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΠΘ

Β΄ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

Β΄ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

Γ΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ-ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ

Γ΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΠΘ

ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Ε΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΑΠΘ

 

9 Σεπτεμβρίου 2022

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 09.09.2022)

ΧΜΤΑ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- Β΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- Ε΄ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ-Β΄ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ-ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΧΜΤΑ-ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΧΜΤΑ-ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ (2)

 

9 Σεπτεμβρίου 2022

101/2022 Προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ» (CPV: 33698100-0) με δωρεάν παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού, για ένα (1) έτος

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ    Νο  101/2022

      

Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 21η/31-08-2022 συνεδρίασή του (θέμα 69ο) [ΑΔΑ: Ω5ΖΨ469067-ΙΦΣ] και της υπ’ αριθ. 4234/09-09-2022 [ΑΔΑ: Ω3ΨΛ469067-ΒΧΤ]απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του Διοικητή

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Σ  Ε  Ι

 Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ» (CPV: 33698100-0) με δωρεάν παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού, για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 154.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α., η οποία με ΦΠΑ 24% διαμορφώνεται σε 190.960,00€, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής (συμφερότερη προσφορά).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Νοσοκομείου, Κωνσταντινουπόλεως 49,  στις 05-10-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πρωινή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για τον Διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ www.ippokratio.gr (στην διαδρομή “Ανακοινώσεις -Διαγωνισμοί“).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

     

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 

Διακήρυξη ΑΝΤΙΔΡ ΜΙΚΡΟΒ ΕΞΕΤ κάτω των ορίων_ 101-2022 _22PROC011219702

espd-request-v2 101-2022 (1) SIGNED

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ_101-2022

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV_101-2022

espd-request-v2 101-2022

9 Σεπτεμβρίου 2022

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

 

Σας γνωρίζουμε ότι το Νοσοκομείο μας διενεργεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια ειδών διατροφής

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Κατηγορία:  
9 Σεπτεμβρίου 2022

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

Ψ4ΞΘ469067-ΧΘ9

Μετάβαση στο περιεχόμενο