7 Σεπτεμβρίου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.141/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΣΙΜΕΤΡΗΣΗΣ

Διαγωνιστική διαδικασία με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Συλλογή Προσφορών, για την ανάδειξη αναδόχου «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΣΙΜΕΤΡΗΣΗΣ (CPV: 85148000-8)», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 19.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. ή 23.560,00€ με Φ.Π.Α. 24% για δύο (2) έτη, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος της προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, (9.500,00€ χωρίς Φ.Π.Α. ή 11.780,00€ με Φ.Π.Α. 24%) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της  τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Η διαδικασία κατάθεσης προσφορών ξεκινά με την ανάρτηση της παρούσας πρόσκλησης.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Πρόσκληση πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά μέχρι την 14/09/2022  ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 14:00, στο Γραφείο Προμηθειών  του Νοσοκομείου.

22PROC011206332 141_2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΣΙΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο