31 Οκτωβρίου 2022

Διενέργεια πρώτης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση “ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ”

«∆ιενέργεια Πρώτης ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών του Διεθνή Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ» (CPV: 72610000-9), για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου και του διασυνδεόμενου ΝΑΔΝΘ, για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης ετήσιας δαπάνης 42.459,68€ χωρίς ΦΠΑ η οποία με ΦΠΑ 24% διαμορφώνεται σε 52.650,00€, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

22DIAB000025321 Διενέργεια 1ης διαβούλευσης Υπηρεσιών Εκτυπώσεων

ΑΡ.ΠΡΩΤ.50521 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αρ_Πρωτ_ 51183 Διενέργεια 1ης διαβούλευσης για Υπηρεσίες Εκτυπώσεων signed

Πρόσκληση για 1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝ ΠΡΟΔ ΥΠΗΡΕΣ ΥΠΟΣΤ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Κατηγορία:  
31 Οκτωβρίου 2022

23/2022 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (CPV: 33696100-6)

Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 21η/31-08-2022 συνεδρίασή του (θέμα 54ο) [ΑΔΑ: ΨΚΟΛ469067-ΦΜ9] και της υπ’ αριθ. 4873/20-10-2022 [ΑΔΑ:ΩΧΚΜ469067-ΕΚ8] απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του Διοικητή

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Σ  Ε  Ι

Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ με ταυτόχρονη δωρεάν παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού (CPV: 33696100-6)», για ένα (1) έτος με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, ετήσιας προϋπολογιζόμενης δαπάνης 497.517,30€ χωρίς Φ.Π.Α. η οποία με Φ.Π.Α. διαμορφώνεται σε 565.443,32€ για ένα (1) έτος και 995.034,60€ χωρίς Φ.Π.Α. η οποία με Φ.Π.Α. διαμορφώνεται σε 1.130.886,64€ για δύο (2) έτη, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος της προαίρεσης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής (συμφερότερη προσφορά).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Νοσοκομείου, Κωνσταντινουπόλεως 49,  στις 01-12-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πρωινή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για τον Διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ www.ippokratio.gr (στην διαδρομή “Ανακοινώσεις -Διαγωνισμοί“).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

             ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ           

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΙΔΡ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ_23-2022_22PROC011503662

ΕΕΕΣ _ΑΝΤΙΔΡ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 23-2022 (1) signed

ΕΕΕΣ _ΑΝΤΙΔΡ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 23-2022

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς – ΤΜΗΜΑ Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς-ΤΜΗΜΑ Β-172673

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ Β

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς-ΤΜΗΜΑ Γ-172675

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ Γ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς-ΤΜΗΜΑ Δ-172678

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ Δ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς-ΤΜΗΜΑ Ε-172748

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ Ε

 

25 Οκτωβρίου 2022

∆ιενέργεια Πρώτης ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών καθαριότητας (CPV 90911200-8), συντήρησης πρασίνου (CPV 77310000-6) και απεντόμωσης – μυοκτονίας (CPV 90921000-9) των χώρων του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ και της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας (ΝΑΔΝΘ), ετήσιας προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.272.575,51€ χωρίς ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών καθαριότητας (CPV 90911200-8), συντήρησης πρασίνου (CPV 77310000-6) και απεντόμωσης – μυοκτονίας (CPV 90921000-9) των χώρων του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ και της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας (ΝΑΔΝΘ), όπως αυτές υποβλήθηκαν µε το υπ’ αριθ. πρωτ. 50259/17-10-2022 έγγραφο της Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού του Νοσοκομείου.

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες προδιαγραφές για τέσσερις (4) επιπλέον ημερολογιακές ημέρες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ.

Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών µε αντικειμενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία και τις παρατηρήσεις που κατέθεσαν.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες: του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο πεδίο Διαβουλεύσεις, και στην ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, στο πεδίο Νέα – Ανακοινώσεις – Διαβουλεύσεις Γραφ. Προμηθειών.

Η διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης είναι από 25-10-2022 ως 09-11-2022.

 

Πρόσκληση για 1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝ ΠΡΟΔ για την ανάθεση των υπηρεσιών καθαριότητας, πρασίνου και απεντόμωσης signed

22DIAB000025277

 

Κατηγορία:  
24 Οκτωβρίου 2022

Μετρήσεις της ηλεκτρικής αντίστασης αγώγιμων δαπέδων

Ε.Α. Μετρήσεις της ηλεκτρικής αντίστασης αγώγιμων δαπέδων

Κατηγορία:  
24 Οκτωβρίου 2022

Προμήθεια και Εγκατάσταση Υλικών για την Επέκταση Γεννήτριας Οξυγόνου

Προμήθεια και Εγκατάσταση Υλικών για την Επέκταση Γεννήτριας Οξυγόνου

Κατηγορία:  
21 Οκτωβρίου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 169/2022 ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ

169-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_22PROC011476370

ΑΠΟΦ για ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΥΠΗΡ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ 2 ΜΗΝΕΣ_169-2022_6ΞΛΑ469067-ΒΦ8

21 Οκτωβρίου 2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 24.10.2022 ΕΩΣ 28.10.2022 (ΕΝΗΜ. 21.10.2022)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 24 ΕΩΣ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

21 Οκτωβρίου 2022

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 21.10.2022)

ΧΜΤΑ- Ε΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ-Β΄ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ-Β΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ-ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΧΜΤΑ-ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΧΜΤΑ-ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ (2)

 

21 Οκτωβρίου 2022

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 21-10-2022)

ΩΡΛ

Β΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΠΘ

Β΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

Β΄ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ-ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ

Β΄ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

Γ΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΠΘ

Γ΄ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ-ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ

ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Ε΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΑΠΘ

 

21 Οκτωβρίου 2022

Εγκατάσταση υφιστάμενου συστήματος συμπαρατήρησης

Εγκατάσταση υφιστάμενου συστήματος συμπαρατήρησης

Κατηγορία:  
Μετάβαση στο περιεχόμενο