10 Οκτωβρίου 2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4+1 ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4+1 ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΩΔ5Ο469067-ΥΘ7).pdf

10 Οκτωβρίου 2022

ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ Α

ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΚΤ Α

Κατηγορία:  
10 Οκτωβρίου 2022

58/2022 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, , ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, (CPV 33694000-1), ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 213.124,00€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΑΙ 245,060,38€ ΜΕ ΦΠΑ (6% ΚΑΙ 24%), ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ-Σ.Α.167511-.

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την προμήθεια αναλωσίμων-αντιδραστηρίων με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού, (CPV 33694000-1), για τη διενέργεια εξετάσεων του Κυτταρολογικού και Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου του Νοσοκομείου, για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 213.124,00€ χωρίς ΦΠΑ και 245,060,38€ με ΦΠΑ (6% και 24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει τιμής.

Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ — Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 171102——μέχρι τη (31.10.2022 ώρα 20.00 μ.μ.).

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, στις 01.11.2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για το διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, www.ippokratio.gr (στη διαδρομή: Ανακοινώσεις – Διαγωνισμοί), καθώς και μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ και στο ΚΗΜΔΗΣ. Πληροφορίες δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες στο τηλέφωνο 2313312284 (Παπαδοπούλου Ευθυμία)

ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 58_2022

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 58_2022

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΕΣΣ pdf

espd-request-v2(1)

 

10 Οκτωβρίου 2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 10.10.2022 ΕΩΣ 14.10.2022 (ΕΝΗΜ. 07.10.2022)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 10 ΕΩΣ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

Μετάβαση στο περιεχόμενο