31 Οκτωβρίου 2022

Διενέργεια πρώτης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση “ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ”

«∆ιενέργεια Πρώτης ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών του Διεθνή Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ» (CPV: 72610000-9), για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου και του διασυνδεόμενου ΝΑΔΝΘ, για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης ετήσιας δαπάνης 42.459,68€ χωρίς ΦΠΑ η οποία με ΦΠΑ 24% διαμορφώνεται σε 52.650,00€, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

22DIAB000025321 Διενέργεια 1ης διαβούλευσης Υπηρεσιών Εκτυπώσεων

ΑΡ.ΠΡΩΤ.50521 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αρ_Πρωτ_ 51183 Διενέργεια 1ης διαβούλευσης για Υπηρεσίες Εκτυπώσεων signed

Πρόσκληση για 1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝ ΠΡΟΔ ΥΠΗΡΕΣ ΥΠΟΣΤ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Κατηγορία:  
31 Οκτωβρίου 2022

23/2022 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (CPV: 33696100-6)

Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 21η/31-08-2022 συνεδρίασή του (θέμα 54ο) [ΑΔΑ: ΨΚΟΛ469067-ΦΜ9] και της υπ’ αριθ. 4873/20-10-2022 [ΑΔΑ:ΩΧΚΜ469067-ΕΚ8] απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του Διοικητή

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Σ  Ε  Ι

Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ με ταυτόχρονη δωρεάν παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού (CPV: 33696100-6)», για ένα (1) έτος με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, ετήσιας προϋπολογιζόμενης δαπάνης 497.517,30€ χωρίς Φ.Π.Α. η οποία με Φ.Π.Α. διαμορφώνεται σε 565.443,32€ για ένα (1) έτος και 995.034,60€ χωρίς Φ.Π.Α. η οποία με Φ.Π.Α. διαμορφώνεται σε 1.130.886,64€ για δύο (2) έτη, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος της προαίρεσης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής (συμφερότερη προσφορά).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Νοσοκομείου, Κωνσταντινουπόλεως 49,  στις 01-12-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πρωινή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για τον Διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ www.ippokratio.gr (στην διαδρομή “Ανακοινώσεις -Διαγωνισμοί“).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

             ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ           

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΙΔΡ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ_23-2022_22PROC011503662

ΕΕΕΣ _ΑΝΤΙΔΡ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 23-2022 (1) signed

ΕΕΕΣ _ΑΝΤΙΔΡ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 23-2022

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς – ΤΜΗΜΑ Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς-ΤΜΗΜΑ Β-172673

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ Β

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς-ΤΜΗΜΑ Γ-172675

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ Γ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς-ΤΜΗΜΑ Δ-172678

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ Δ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς-ΤΜΗΜΑ Ε-172748

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ Ε

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο