19 Οκτωβρίου 2022

Προμήθεια Λαμπάκια Λαρυγγοσκοπίου

Προμήθεια Λαμπάκια Λαρυγγοσκοπίου

Κατηγορία:  
17 Οκτωβρίου 2022

Μολυβδύαλο για στεφανιογράφο Philips

Μολυβδύαλο για στεφανιογράφο Philips

Κατηγορία:  
17 Οκτωβρίου 2022

Επισκευή αεροσυμπιεστή

Επισκευή αεροσυμπιεστή

Κατηγορία:  
17 Οκτωβρίου 2022

Προμήθεια Περιχειρίδων

Προμήθεια Περιχειρίδων

Κατηγορία:  
14 Οκτωβρίου 2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 17.10.2022 ΕΩΣ 21.10.2022 (ΕΝΗΜ. 14.10.2022)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 17 ΕΩΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

14 Οκτωβρίου 2022

Διενέργεια Πρώτης Δημόσιας διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών υποστήριξης υποδομής Active Directory, για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 19.000,00€ με ΦΠΑ 24%, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Τη διενέργεια ∆ηµόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση υπηρεσιών υποστήριξης υποδομής Active Directory, για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 19.000,00€ με ΦΠΑ 24%, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή, όπως αυτές υποβλήθηκαν µε τα με αριθμ. πρωτ.: 45314/21.09.2022 έγγραφο της Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών του  διαγωνισμού.

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες προδιαγραφές για τέσσερις (4) επιπλέον ημερολογιακές ημέρες.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ.

Το Νοσοκοµείο δεν δεσµεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών µε αντικειµενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή συµµετοχή προµηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία και τις παρατηρήσεις που κατέθεσαν.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες: του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο πεδίο Διαβουλεύσεις.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ active Directory

Κατηγορία:  
14 Οκτωβρίου 2022

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 14.10.2022)

ΧΜΤΑ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- Ε΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ-Β΄ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ-Β΄ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ-ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΧΜΤΑ-ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΧΜΤΑ-ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ (2)

 

14 Οκτωβρίου 2022

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 14-10-2022)

ΩΡΛ

Β΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ-ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ

Β΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΠΘ

Β΄ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

Β΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

Γ΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ-ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ

Γ΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΠΘ

ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Ε΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΑΠΘ

 

13 Οκτωβρίου 2022

Προμήθεια λαμπτήρων 24Volt 40Watt 400lm

Προμήθεια λαμπτήρων 24Volt 40Watt 400lm ορθή επανάληψη

Κατηγορία:  
13 Οκτωβρίου 2022

Προμήθεια λαμπτήρων 24Volt / 40Watt / 400lm

Προμήθεια Πιεσόμετρων

Κατηγορία:  
Μετάβαση στο περιεχόμενο