∆ιενέργεια Πρώτης ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών του Διεθνή Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση «ενός (1) Αξονικού Τομογράφου 128 τομών (με 2 έτη εγγύησης καλής λειτουργίας και 5 έτη συντήρησης με ανταλλακτικά)», (CPV 33115200-1)

Υπηρεσίες συντήρησης συστήματος BMS
26 Μαρτίου 2024
49/2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΦΩΤΟΜΕΤΡΟΥ ELISA & ΕΝΟΣ ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧ/ΤΟΣ ELISA
27 Μαρτίου 2024
Μετάβαση στο περιεχόμενο