ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 13.03.2023 ΕΩΣ 17.03.2023 (ΕΝΗΜ. 10.03.2023)
10 Μαρτίου 2023
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΦΟΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ (CPV:33192160-1 ΦΟΡΕΙΑ), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 30.000,00€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%, Η ΟΠΟΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α. ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΕ 37.200,00€ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
10 Μαρτίου 2023
Μετάβαση στο περιεχόμενο