∆ιενέργεια Πρώτης ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση λογιστικών υπηρεσιών (CPV 79211000-6) σε εξωτερικό συνεργάτη, ετήσιας συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 56.451,61€ χωρίς το Φ.Π.Α., η οποία με Φ.Π.Α. 24% διαμορφώνεται σε 70.000,00€, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή)

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ
3 Αυγούστου 2023
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 2ΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΓΝΘΙ
4 Αυγούστου 2023
Μετάβαση στο περιεχόμενο