∆ιενέργεια Πρώτης ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ και ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ του ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ και της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας ΝΑΔΝΘ για ένα (1) έτος (CPV: 90524400-0), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 662.590,00€ χωρίς ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή)

107/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (CPV: 33696100-06) ΓΙΑ 1 ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΑΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ 1 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ
31 Ιουλίου 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 119/2023 για την ανάθεση των υπηρεσιών «Ταχυμεταφοράς εγγράφων και δεμάτων» για ένα (1) έτος, συνολικής δαπάνης 16.129,03€ χωρίς ΦΠΑ, η οποία διαμορφώνεται σε 20.000,00€ με ΦΠΑ 24%
1 Αυγούστου 2023
Μετάβαση στο περιεχόμενο