∆ιενέργεια Πρώτης ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ποικίλου εξοπλισμού Πληροφορικής (CPV 30200000-1), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 75.709,68 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. που διαμορφώνεται στις 93.880,00 ευρώ με Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή)»

«∆ιενέργεια Πρώτης ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την για την προμήθεια «ΚΑΣΕΤΩΝ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ-ΒΙΤΡΕΚΤΟΜΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (CPV: 33122000-1) ΓΙΑ ΜΗΧAΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURI»
13 Ιουλίου 2023
ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 14-07-2023)
14 Ιουλίου 2023
Μετάβαση στο περιεχόμενο