∆ιενέργεια Πρώτης ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Επικαιροποιημένων Τεχνικών Προδιαγραφών του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών καθαριότητας (CPV 90911200-8), συντήρησης πρασίνου (CPV 77310000-6) και απεντόμωσης – μυοκτονίας (CPV 90921000-9) των χώρων του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ και της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας (ΝΑΔΝΘ), ετήσιας προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.476.816,26€ χωρίς ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

98/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ κ ΚΑΙ λ ΕΛΑΦΡΩΝ ΑΛΥΣΩΝ-ΒΑΡΙΩΝ ΑΛΥΣΩΝ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ, ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΩΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΘΟΛΟΣΙΜΕΤΡΙΑΣ, (CPV 33127000-6 Συσκευές ανοσολογικών αναλύσεων), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ-ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟ-ΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 27.726,09 ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΑΙ 29.883,20 ΜΕ ΦΠΑ 24% & 6%, ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)
27 Ιουνίου 2023
82/2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
29 Ιουνίου 2023
Μετάβαση στο περιεχόμενο