Διενέργεια Πρώτης Δημόσιας διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών υποστήριξης υποδομής Active Directory, για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 19.000,00€ με ΦΠΑ 24%, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 14.10.2022)
14 Οκτωβρίου 2022
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 17.10.2022 ΕΩΣ 21.10.2022 (ΕΝΗΜ. 14.10.2022)
14 Οκτωβρίου 2022
Μετάβαση στο περιεχόμενο