ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 2ΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΓΝΘΙ

∆ιενέργεια Πρώτης ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση λογιστικών υπηρεσιών (CPV 79211000-6) σε εξωτερικό συνεργάτη, ετήσιας συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 56.451,61€ χωρίς το Φ.Π.Α., η οποία με Φ.Π.Α. 24% διαμορφώνεται σε 70.000,00€, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή)
4 Αυγούστου 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 122/2023 για την ανάθεση των υπηρεσιών «Ταχυμεταφοράς εγγράφων και δεμάτων» για ένα (1) έτος, συνολικής δαπάνης 16.129,03€ χωρίς ΦΠΑ, η οποία διαμορφώνεται σε 20.000,00€ με ΦΠΑ 24%
8 Αυγούστου 2023
Μετάβαση στο περιεχόμενο