ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ, CPV: 79500000-9, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 15.000,00€ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΚΑΙ 18.600,00€ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%Απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην εταιρεία DART FACILITIES MANAGEMENT A.E., Α.Φ.Μ.801465988, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 5, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Τ.Κ. 152 31, τηλ. 2130106610, e-mail: sales@dart.gr, προκειμένου να καταθέσει οικονομοτεχνική προσφορά για την ανάθεση υπηρεσιών υποστήριξης /καταχώρισης στοιχείων σε λογισμικές εφαρμογές του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, προϋπολογιζόμενης δαπάνης: 15.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και 18.600,00€ με ΦΠΑ 24%,σύμφωνα με τους παρακάτω όρους.

Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικος Διαγωνισμός με Αριθμ. Διακήρυξης 128/2022 για την ανάθεση των υπηρεσιών «υποστήριξης –καταχώρησης στοιχείων σε λογισμικές εφαρμογές του ΓΝΘ Ιπποκράτειο (CPV: 79500000-9)
5 Αυγούστου 2022
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ
8 Αυγούστου 2022
Μετάβαση στο περιεχόμενο