Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπ΄ Αριθ. 14/2024 για την ανάθεση της υπηρεσίας μηχανικού on-site (CPV: 72600000-6 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών και υποστήριξης Η/Υ), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 29.700,00€ χωρίς ΦΠΑ, η οποία με ΦΠΑ 24% διαμορφώνεται σε 36.828,00€, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για έξι (6) μήνες
9 Φεβρουαρίου 2024
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 12.02.2024 ΕΩΣ 16.02.2024 (ΕΝΗΜ. 09.02.2024)
9 Φεβρουαρίου 2024
Μετάβαση στο περιεχόμενο