Διακήρυξη 30/2023 Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών «δύο (2) ελαιοχρωματιστών σε εργολάβο» (CPV 45442300-0) για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα προαίρεσης ενός (1) επιπλέον έτους, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) Ετήσια προϋπολογιζόμενη δαπάνη 40.000,00€ με ΦΠΑ 24%
21 Φεβρουαρίου 2023
35/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 82 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΥΠΟΥ SPLIT ΚΑΙ FAN COIL, ΔΙΑΦΟΡΩΝ UNIT,
23 Φεβρουαρίου 2023
Μετάβαση στο περιεχόμενο