∆ιενέργεια Δεύτερης ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ – ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ με ταυτόχρονη δωρεάν παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού (CPV: 33698100-0)
5 Οκτωβρίου 2022
ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 07.10.2022)
7 Οκτωβρίου 2022
Μετάβαση στο περιεχόμενο