Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπ΄ Αριθμ. 194/2022 για την ανάθεση των υπηρεσιών του Ιατρού Εργασίας του Νοσοκομείου [CPV 79417000-0], προϋπολογιζόμενης δαπάνης 10.483,67€ απαλλασσόμενη από ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για τέσσερις (4) μήνες
13 Δεκεμβρίου 2022
ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 16-12-2022)
16 Δεκεμβρίου 2022
Μετάβαση στο περιεχόμενο