30 Νοεμβρίου 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 109/2020 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ_ΣΑ102974

20PROC007736932_109-2020_ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ_signed

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ_109-2020_ΣΑ 102974

ΣΑ 102974_ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_109-2020_ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»,

ύστερα από την υπ΄αριθ.  1832/21-10-2020 απόφαση του Διοικητή [ΑΔΑ: 6ΤΗΘ469067-ΑΨΨ] σχετικά με την διενέργεια του διαγωνισμού για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ (98315000-4)» με προϋπολογιζόμενη δαπάνη 200.531,00€ χωρίς ΦΠΑ και 248.658,44€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για ένα (1) έτος καθώς και την υπ’ αριθμ.: 4851/2020 (ΑΔΑ: Ψ8ΞΝ469067-ΙΙΖ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Διοικητή του Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ  Σ  Ε  Ι

Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ (98315000-4)», με προϋπολογιζόμενη δαπάνη 248.658,44€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για ένα (1) έτος με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, με ΣΑ 102974 και αριθ. διακ. 109/2020.

Οι προσφορές θα κατατεθούν ηλεκτρονικά το αργότερο μέχρι την Τρίτη 15-12-2020 και ώρα 18:00 μ.μ.

       Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για τον Διαγωνισμό έγγραφα  από την  ιστοσελίδα του Γ. Ν. Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ https://www.ippokratio.gr (στην διαδρομή «Ανακοινώσεις- Διαγωνισμοί»), καθώς και μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη, στο τηλ. 2313-312232, αρμόδιος υπάλληλος κα Κυρίτση Τριανταφυλλιά.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

30 Νοεμβρίου 2020

ΛΑΜΠΕΣ MACH 22.8V 50 W

ΛΑΜΠΑ 22,8V-50W καρφί

Κατηγορία:  
Μετάβαση στο περιεχόμενο