ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ και ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ σχετικά με την οργάνωση και εφαρμογή της Λίστας Χειρουργείου

001 Σε pdf Απόφαση Α3α οικ 97136, ΦΕΚ 4316 Β΄ 30-12-2016, Τρόπος Κατάρτισης Λίστας Χειρουργείου

002 Σε pdf Εγκύκλιος Α3α οικ 4121 19-1-2017 ΑΔΑ ΨΟΦ3465ΦΥΟ-ΝΓΦ, Παροχή Οδηγιών για τη Λίστα Χειρουργείου

003 Σε pdf Α3α οικ 10532 10-2-2017 ΑΔΑ 6ΠΨ465ΦΥΟ-ΘΗ8, Πρόσθετες Διευκρινίσεις

004 Σε pdf Απόφαση 114 15-2-2017 Διοικήτριας για 2 ιατρούς χειρουργικού τομέα

005 Σε pdf Απόφαση 161 28-2-2017 Διοκήτριας, Τριμελής Επιτροπή Χειρουργείου

006 Σε pdf Απόφαση 426 30-5-2017 Αναπληρωτή Διοικητή, Λίστα Χειρουργείου

007 Σε pdf Απόφαση 507 28-6-2017 Αναπληρωτή Διοικητή, Κλείδωμα Λίστας Χειρουργείου

008 Σε pdf Απόφαση 542 13-7-2017 Αναπληρωτή Διοικητή, Χειρουργικές επεμβάσεις με τοπική αναισθησία

009 Σε pdf Απόφαση 794 16-10-2017 Διοικήτριας ανασυγκρότηση Επιτροπής Χειρουργείου

010 Σε pdf Απόφαση 899 16-11-2017 Αναπληρωτή Διοικητή, Ενιαί Ετήσια Λίστα Χειρουργείου κλπ

 

Ενημέρωση Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας σχετικά με τη Λίστα Χειρουργείου

Ενημέρωση Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας σχετικά με τη Λίστα Χειρουργείου