Πρόλογος
Σκοπός – Υποδομή
Δραστηριότητα
Κλινικό – Εργαστηριακό έργο
Προσωπικό – Επικοινωνία

Πρόλογος

Το Α΄ Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής είναι εγκατεστημένο στο ΓΝ Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», όπως αυτό προβλεπόταν από τη Διϋπουργική Απόφαση Α/33/οικ/4407 (ΦΕΚ 142/1986, τ. Β΄) με την οποία εγκαταστάθηκαν οι Πανεπιστημιακές Κλινικές, τα Πανεπιστημιακά Εργαστήρια και οι Πανεπιστημιακές Μονάδες σε Νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και με τη διαδικασία του άρθρου 13 παρ. 1 του Ν.1397/1983. Με την Υπουργική Απόφαση Υ7/2882/6.5.1996 (ΦΕΚ 360/20.5.1996) αναγνωρίστηκε το προαναφερθέν Εργαστήριο ως κατάλληλο για την άσκηση ιατρών, για χορήγηση πλήρους ειδικότητας Πυρηνικής Ιατρικής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας που γίνεται στο Εργαστήριο στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου από βλάβες.

Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων κάθε Εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυτού. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή του, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

Σκοπός – Υποδομή

Το Εργαστήριο έχει ως σκοπούς:

 • Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών της Ιατρικής Σχολής, καθώς και άλλων τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του Εργαστηρίου όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.
 • Την παροχή κλινικο-εργαστηριακού έργου στις Κλινικές του ΓΝ Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», σε άλλα Νοσοκομεία της Βορείου Ελλάδος, καθώς και σε ιδιώτες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου.

Ο βασικός ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός του Α΄ Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής του ΓΝ Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» περιλαμβάνει δύο γ-cameras (μία παλαιά μονοκέφαλη SPECT και μία πιο καινούργια –έτος αγοράς 2004- δικέφαλη), ένα σύστημα μέτρησης ραδιοϊσοτόπων, τύπου φρεατίου, δύο μετρητές ραδιοϊσοτόπων (isotope dose calibrators), ένα σύστημα για επιφανειακές μετρήσεις ραδιοϊσοτόπων (probe), δύο μετρητές γ-ακτινοβολίας, και άλλα υποστηρικτικά όργανα , όπως αυτά πριγράφονται στα βιβλία μη αναλώσιμων υλικών (Νοσοκομειακών και Πανεπιστημιακών). Υπάρχουν ακόμη διάφορα μηχανήματα για διδασκαλία (φωτοτυπικό, δύο προβολείς διαφανειών, επισκόπιο, διασκόπιο, πολυμηχάνημα HP Laser, συσκευή τηλε-ομοιοτυπίας, ένας φορητός Η/Υ –notebook- και ένας βιντεοπροβολέας).

Δραστηριότητα

Η ερευνητική δραστηριότητα του Α΄ Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής την τελευταία δεκαετία είχε εστιασθεί κυρίως στη μελέτη νόσων του κυκλοφορικού, των νεφρών και του ΚΝΣ.
Για τις ανάγκες κάθε εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο εισαγομένων και εξαγομένων εγγράφων.

Κλινικό – Εργαστηριακό Έργο

Το Α΄ Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής είναι εντεταγμένο στον Τομέα Ακτινολογίας, Ιατρικής Φυσικής και Πληροφορικής της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Στο Εργαστήριο διενεργούνται διάφορες δραστηριότητες, οι οποίες σχετίζονται με το ανωτέρω γνωστικό αντικείμενο και αφορούν στη διάγνωση, τη θεραπεία και την έρευνα.

 • in vivo εφαρμογές: Είναι οι δραστηριότητες της Πυρηνικής Ιατρικής που γίνονται στο ζωντανό ανθρώπινο οργανισμό και αφορούν κυρίως στις απεικονιστικές μεθόδους της Πυρηνικής Ιατρικής αυτές περιλαμβάνουν:
 • όλες τις συνήθεις, «επίπεδες» εξετάσεις της Πυρηνικής Ιατρικής (σπινθηρογραφήματα διαφόρων οργάνων), καθώς και μελέτες της λειτουργίας, της αιμάτωσης ή του μεταβολισμού αυτών κ.τ.λ. και
 • εξετάσεις της σύγχρονης Πυρηνικής Ιατρικής (υπολογιστικές τομογραφίες με εκπομπή μονήρων γ-φωτονίων, SPECT, για μελέτες καρδιάς, νεφρών, πνευμόνων, εγκεφάλου, οστών κ.τ.λ.), οι οποίες γίνονται με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών. Δυνητικές εφαρμογές (αλλά μη πραγματοποιούμενες, επί του παρόντος) είναι και η εκτέλεση μελετών SPECT-CT και PET.
 • in vivitro και in vitro εφαρμογές: Είναι οι μελέτες της Πυρηνικής Ιατρικής με τις οποίες επιτυγχάνεται η λήψη ποσοτικών πληροφοριών για διάφορες βιολογικές παραμέτρους (όγκος αίματος, πλάσματος, GFR, στάθμη ορμονών, φαρμάκων κ.τ.λ.) ή η επισήμανση διαφόρων συστατικών του αίματος για ειδικές απεικονιστικές εξετάσεις σε ασθενείς με ραδιοϊσοτοπικές τεχνικές. In vitro εφαρμογές είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν και σε πειραματόζωα.
 • θεραπευτικές εφαρμογές: Εδώ περιλαμβάνονται οι θεραπευτικές χορηγήσεις του Ι-131 σε καλοήθεις παθήσεις του θυρεοειδούς αδένα και παρηγορητική θεραπεία οστικών μεταστάσεων.

Προσωπικό – Επικοινωνία

Στο προσωπικό του Εργαστηρίου περιλαμβάνονται οι κατωτέρω:

 • Διευθυντής: Αθανάσιος Νοτόπουλος
  τηλ. 231.331.2091 e-mail : nuclearmed@ippokratio.gr
  Διεύθυνση: Αθανάσιος Νοτόπουλος,
  Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής Γ.Ν.Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»,
  Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη
 • Γραμματεία Εργαστηρίου (τηλ. 231.331.2090, fax. 2310.892100) :
 • Άγγελος Τσακιράκης
 • Ακτινοφυσικός (τηλ. 231.331.2042) :
 • Ευθυμία Ψαρούλη
 • Επιμελητές Α΄ (τηλ. 231.331.2092) :
 • Ευαγγελία Ζαρομυτίδου
 • Γεώργιος Μεριστούδης
 • Ειδικευόμενοι Ιατροί (τηλ. 231.331.2093) : Πέντε θέσεις Ειδικευομένων Ιατρών.
 • Τεχνολόγοι (τηλ. 231.331.2668) :
 • Αγγελική Θωμοπούλου
 • Σταματία Κότσιρα
 • Πολυξένη Ταξιάρχη
 • Νικολέτα Ταχτατζή
 • Νοσηλεύτρια (τηλ. 231.331.2090) :
 • Αναστασία Λαζούδη
E-maile-mail επικοινωνίας :