ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Αυτοτελές Τμήμα της Ιατρικής Υπηρεσίας

Γραφείο προϊσταμένου Α’ Κτίριο 2ος όροφος

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2313312236 Προϊστάμενος

2313312311 Γραμματεία

Στόχοι του παραϊατρικού τμήματος αποτελούν η προώθηση και προαγωγή της Υγείας, της έρευνας και της εκπαίδευσης των στελεχών, η υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών Υγείας όπως και ο προγραμματισμός και ο έλεγχος των παρεχομένων υπηρεσιών.

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

Προϊστάμενος: Πρόιος Αντώνιος, Φυσικοθεραπευτής MSc

Αναπληρωτής Προϊστάμενος: Σουκιούρογλου Πρόδρομος, Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων MSc

Στο τμήμα παραϊατρικών ανήκουν οι παρακάτω ειδικότητες:

-ΤΕ Φυσικοθεραπευτών

-ΔΕ Β.Φυσικοθεραπευτών

-ΤΕ Εργοθεραπευτών

-ΤΕ Λογοθεραπευτών

-ΠΕ Λογοθεραπευτών

-ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων

-ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων

-ΤΕ Τεχνολόγων Ακτινολογίας Ραδιολογίας

-ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών

-ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας

ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Εργαστηριακός τομέας: Ο τομέας που αναφέρεται στις ειδικότητες των Βιοπαθολογικών και Ακτινοδιαγνωστικών εργαστηρίων (ΤΕ τεχνολόγων ιατρικών εργαστηρίων, ΔΕ ΒΙΒΕ, ΤΕ τεχνολόγων ακτινολογίας ραδιολογίας, ΔΕ χειριστών εμφανιστών). Οι εργαζόμενοι στα εργαστήρια εκμεταλλευόμενοι τον υπερσύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό του νοσοκομείου, εφαρμόζουν όλες τις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους στην εκτέλεση εξετάσεων, στην προετοιμασία και συντήρηση του εξοπλισμού, ενώ παράλληλα είναι σε θέση να προβούν και σε ποιοτική αξιολόγηση των μετρήσεων.

Κλινικός τομέας: Ο τομέας που αναφέρεται στις ειδικότητες των ΤΕ φυσικοθεραπευτών, ΔΕ β. φυσικοθεραπευτών, ΤΕ και ΠΕ λογοθεραπευτών, ΤΕ εργοθεραπευτών και ΤΕ εποπτών δημόσιας υγείας. Αποτελείται από προσωπικό με υψηλή επιστημονική επάρκεια στην εκτέλεση εξειδικευμένων πράξεων-τεχνικών, βρισκόμενο σε άμεση και στενή επαφή με τον ασθενή.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Το τμήμα σε συνεργασία με τα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας, πανεπιστήμια του εξωτερικού, δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ διατηρεί και προάγει ένα πλήρες πρόγραμμα εκπαιδευτικής δραστηριότητας, όπου φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν και να ολοκληρώνουν την πρακτική τους άσκηση. Πρόσθετα σε συνεργασία με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του νοσοκομείου συμμετέχει και στην δια βίου εκπαίδευση του προσωπικού του νοσοκομείου για διάφορα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του τμήματος, όπως και για θέματα υγιεινής και ασφάλειας.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Η ερευνητική δραστηριότητα του τμήματος σχετίζεται με την συμμετοχή στελεχών του τμήματος σε ερευνητικά πρωτόκολλα κλινικών του νοσοκομείου όπως και η υποστήριξη του τμήματος στην εκπόνηση μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών.