«Διενέργεια Δεύτερης ∆ηµόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» (CPV:33141700-7), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 707.000,00 χωρίς ΦΠΑ 24% διαμορφώνεται σε 876.680,00€, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
13 Ιουνίου 2024
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 93/2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ
13 Ιουνίου 2024
Μετάβαση στο περιεχόμενο