ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης συστήματος MediLab-LIS των εργαστηρίων της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας ΝΑΔΝΘ για ένα (1) έτος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”
30 Οκτωβρίου 2023
162/2023 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΈΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΉΣ ΜΟΝΆΔΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟΥ (ΑΦΡΟΔΙΣΊΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΏΝ ΝΌΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ) (CPV 90911200-8) ΓΙΑ ΔΙΆΣΤΗΜΑ ΕΝΌΣ (1) ΜΉΝΑ
31 Οκτωβρίου 2023
Μετάβαση στο περιεχόμενο