13 Ιουνίου 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 93/2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 93/2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ  ΦΟΥΡΝΟΥ  CPV:39711361-7 Ηλεκτρικοί Φούρνοι), ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 30.000,00€ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α, Η ΟΠΟΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α 24% ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΕ 37.200,00€, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ  «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)».

24PROC014935337 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 93_2024 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΗΛ. ΦΟΥΡΝΟΥ

13 Ιουνίου 2024

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

13 Ιουνίου 2024

«Διενέργεια Δεύτερης ∆ηµόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» (CPV:33141700-7), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 707.000,00 χωρίς ΦΠΑ 24% διαμορφώνεται σε 876.680,00€, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

 

Τη διενέργεια ∆ηµόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Ορθοπεδικού Υλικού» (CPV:33141700-7) όπως αυτές υποβλήθηκαν με το υπ’ αριθμ.πρωτ.:26205/04-06-2024 έγγραφο της Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού του Νοσοκομείου.

Η διάρκεια της 2ης διαβούλευσης ορίζεται σε τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες από την  έπόμενη ημέρα ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ. Κωδικός διαβούλευσης: <<2024DIAB28494>>

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ.

Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών µε αντικειμενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία και τις παρατηρήσεις που κατέθεσαν.

Πρόσκληση για 2η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για Ορθοπεδικό Υλικό (1)signed

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (2)

1. AXION HEALTH ΕΠΕ_ Σχόλια 2ης Διαβούλευσης.docx

2.MEDICAL LOGIC IKE_ Σχόλια 2ης Διαβούλευσης

3. ATRON HEALTH A_Σχόλια 2ης Διαβούλευσης.docx

4.TR.MED HELLAS A.E._Σχόλια 2ης Διαβούλευσης.docx

5. Α.& Ε. ΜΠΕΚΥΡΑΣ Α.Ε. (δτ CLINILAB A.E.)_Σχόλια 2ης Διαβούλευσης.docx

Κατηγορία:  
Μετάβαση στο περιεχόμενο