6 Ιουνίου 2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 61/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΛΟΝΩΝ-ΣΥΡΙΓΓΩΝ

Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την την 9η/04-04-2024 (θέμα 10ο) συνεδρίασή του (ΑΔΑ: 9ΡΓΘ469067-Ο1Κ), και της υπ’ αριθ. 2365/22-04-2024 [ΑΔΑ:614Τ469067-ΤΒΧ]  απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του Διοικητή

 

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Σ  Ε  Ι

Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, άνω των ορίων, για την προμήθεια «ΒΕΛΟΝΩΝ-ΣΥΡΙΓΓΩΝ» (CPV 33141320-9)(33141310-9) ετήσιας προϋπολογιζόμενης δαπάνης 240.800,16€  χωρίς Φ.Π.Α., η οποία με Φ.Π.Α. διαμορφώνεται σε 298.592,21€, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή), για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, σε εφαρμογή του Προγραμματισμού Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών έτους 2024. Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη του διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης, ανέρχεται σε 722.400,48€ χωρίς Φ.Π.Α., η οποία με Φ.Π.Α. 24%  διαμορφώνεται σε 895.776,63€.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ file (99)

espd-request-v2 (10)

espd-request-v2 (8)

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΒΕΛΟΝΕΣ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΡΙΓΓΕΣ Π

ΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

6 Ιουνίου 2024

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο