4 Ιουνίου 2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 89/2024, , ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΄΄ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ’’ , ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 174.390,32 € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α., ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ), ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ

Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 12η/22.05.2024 συνεδρίασή του (θέμα εκτ.1ο) [ΑΔΑ: 9ΦΗ9469067-1ΙΙ )και της υπάριθμ.:2968/31.05.2024 [ΑΔΑ: ΨΞΕΙ469067-Α99] απόφασης ανάληψης υποχρέωσης απόφασης του Διοικητή του Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ».

 Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Σ  Ε  Ι

Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, άνω των ορίων, για την προμήθεια ‘‘ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ’’  (CPV 33692300-0), ετήσιας προϋπολογιζόμενης δαπάνης 174.390,32 € χωρίς Φ.Π.Α., η οποία με Φ.Π.Α. 6%, 13% &24% διαμορφώνεται σε 189.208,55€,, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή), για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, σε εφαρμογή του Προγραμματισμού Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών έτους 2024.

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη του διαγωνισμού, συμπεριλαμβανόμενης της προαίρεσης, ανέρχεται στο ποσό των 523.170,96€ άνευ Φ.Π.Α. η οποία με  Φ.Π.Α. 24% διαμορφώνεται στο ποσό των 567.625,65€.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) Σ.Α.:352611, η οποία είναι προσβάσιμη  από Τρίτη 04.06.2024

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
www.promitheus.gov.gr

ΕΣΗΔΗΣ

 

ΤΡΙΤΗ

04-06-2024

ΤΡΙΤΗ

04-06-2024

ΤΡΙΤΗ

09-07-2024

23:59:59 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

12-07-2024

14:00 μ.μ

 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Νοσοκομείου, Κωνσταντινουπόλεως 49,  στις 12-07-2024 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 14:00. Πληροφορίες Ε.Παπαδοπούλου τηλ.2313312284.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 89-2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (1)signed

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 89-2024

Μετάβαση στο περιεχόμενο