24 Οκτωβρίου 2023

163/2023 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 163/2023

Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση των «Υπηρεσιών Διαχείρισης εγκαταστάσεων» (CPV: 79993100-2), για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, για ένα (1) μήνα, συνολικής αξίας 6.916,67€ χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 8.576,67€ με Φ.Π.Α. 24% για τις κάτωθι υπηρεσίες:

  1. Ανάθεση της «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ», (CPV: 79993100-2), συνολικής δαπάνης 3.416,67€ χωρίς ΦΠΑ, η οποία με ΦΠΑ 24% διαμορφώνεται σε 4.236,67€
  2. Ανάθεση των «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ» (CPV: 79993100-2), συνολικής δαπάνης 3.500,00€ χωρίς ΦΠΑ, η οποία με ΦΠΑ 24% διαμορφώνεται σε 4.340,00€.

23PROC013640876 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 163-2023

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 

24 Οκτωβρίου 2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”

4.45 ΕΒ 4.46 ΕΒ – ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ – ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ.pdf

20 Οκτωβρίου 2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 23.10.2023 ΕΩΣ 27.10.2023 (ΕΝΗΜ. 20.10.2023)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ 23 ΕΩΣ 27 ΟΚΤΩΝΡΙΟΥ

20 Οκτωβρίου 2023

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 20.10.2023)

ΧΜΤΑ- ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ (2)

ΧΜΤΑ- Ε΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- Β΄ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- Β΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΧΜΤΑ- ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

20 Οκτωβρίου 2023

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 20-10-2023)

ΩΡΛ

Β΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ -ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΠΘ

Β΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ-ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ

Β΄ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

Β΄ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

Γ΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ- ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ

Γ΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ -ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΠΘ

ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Ε΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ Χ

ΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΧΕΥΣΕΩΝ ΑΠΘ

20 Οκτωβρίου 2023

Διενέργεια Δεύτερης ∆ηµόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ (CPV: 33141114-2)» για ένα (1) έτος, ετήσιας προϋπολογιζόμενης δαπάνης 337.995,76€ με ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

               Τη διενέργεια ∆ηµόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια του είδους «ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ (CPV: 33141114-2)», όπως αυτές υποβλήθηκαν µε το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 46641/16-10-2023 έγγραφο της Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού του Νοσοκομείου.

Η διάρκεια της 2ης διαβούλευσης ορίζεται σε τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ.

Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών µε αντικειμενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία και τις παρατηρήσεις που κατέθεσαν.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες: του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο πεδίο Διαβουλεύσεις, και στην ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, στο πεδίο Νέα – Ανακοινώσεις – Διαβουλεύσεις Γρ. Προμηθειών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

Ημερομηνία λήξης της 2ης διαβούλευσης 23-10-2023

 

ΤΕΧΝ ΠΡΟΔ μετά την 1η ΔΙΑΒ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ Νέος 2023_2023DIAB27269

 

Κατηγορία:  
19 Οκτωβρίου 2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”

4.33 ΕΒ – ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ – ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

18 Οκτωβρίου 2023

151/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ)

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Διαγωνιστική διαδικασία με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο, προκειμένου να καταθέσει οικονομοτεχνική προσφορά για την ανάθεση Υπηρεσιών Διαχειριστικού ελέγχου CPV:79212000-3 (Ανάθεση σε Ορκωτούς Λογιστές του ελέγχου του Ισολογισμού χρήσης έτους 2023 και του ελέγχου της απογραφής λήξεως της χρήσης 2023), προϋπολογιζόμενης δαπάνης: 4.400,00€ χωρίς ΦΠΑ και 5.456,00€ με ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους.

Ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι τις 01-11-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, στις 06-11-2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 10:00 έως 12:00 από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ.: 2313 31 2232, email: prom3@ippokratio.gr, Αρμόδια υπάλληλος:  Σ.Πασχαλίδου.

151_2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_23PROC013607669

espd-request-v2

espd-request-v2

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 25/10/2024

18 Οκτωβρίου 2023

ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ

ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ

Κατηγορία:  
17 Οκτωβρίου 2023

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

6ΤΘ9469067-ΛΕΛ

Μετάβαση στο περιεχόμενο