30 Οκτωβρίου 2023

ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης συστήματος MediLab-LIS των εργαστηρίων της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας ΝΑΔΝΘ για ένα (1) έτος

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Διαγωνιστική διαδικασία με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθ. 158/2023 στην εταιρία COMPUTER CONTROL SYSTEMS A.E., Λεωφ. Κηφισίας 94-96, Μαρούσι, ΑΦΜ 094351703, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, τηλ: 210 8051730, προκειμένου να καταθέσει οικονομοτεχνική προσφορά για την ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης συστήματος MediLab-LIS των εργαστηρίων της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας ΝΑΔΝΘ για ένα (1) έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.836,00€ χωρίς ΦΠΑ, η οποία με ΦΠΑ 24% διαμορφώνεται σε 4.756,64€ (CPV: 72600000-6 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών και υποστήριξης Η/Υ)

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 3.836,00 χωρίς Φ.Π.Α. και 4.756,64 με ΦΠΑ 24%
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC013670484 2023-10-30)

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της έγγραφης σφραγισμένης προσφοράς ορίζεται η 03η-11-2023 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 09:00 πμ, στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 03η-11-2023 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 09:30 πμ.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00πμ έως 14:30μμ από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313 31 2284, email: epromithies@ippokratio.gr, αρμόδια υπάλληλος κα Μαρία Τζήμα.

158_2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (1)SIGNED

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

30 Οκτωβρίου 2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”

4.42 – ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΕΑ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο