27 Οκτωβρίου 2023

150/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΓΑΛΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ –ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 150/2023

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΓΑΛΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 24.376,36€ ΜΕ ΦΠΑ 13%, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Πρόσκληση πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2023 ημέρα  Τρίτη και ώρα 11.00, πρωινή  στο Γραφείο Προμηθειών  του Νοσοκομείου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 150-2023 ΓΙΑ ΒΡΕΦΙΚΑ ΓΑΛΑΤΑ (1) SIGNED

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Κατηγορία:  
27 Οκτωβρίου 2023

167/2023 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.  167/27-10-2023

Για την ανάθεση των «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» (CPV: 72610000-9), για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 7.661,30€ χωρίς ΦΠΑ, η οποία με ΦΠΑ 24% διαμορφώνεται σε 9.500,00€ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς ορίζεται η 31-10-2023 και ώρα 11.00 π.μ., στο Γραφείο Προμηθειών   του Νοσοκομείου.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00πμ έως 14:00μμ από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313 31 2232, Αρμόδιος υπάλληλος Αργύρη Μαρία.

23PROC013664134 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 167-2023

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

27 Οκτωβρίου 2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27-10-2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αναφορικά με ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης που αφορά ιατρό χειρουργό παίδων αναφέρουμε ότι:
Η διοίκηση του ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» λειτουργεί πάντα με γνώμονα τη διαφάνεια και την αξιοκρατία, σε όλα τα επίπεδα. Εν προκειμένω, το ΦΕΚ με την απόφαση αυτοδίκαιης λύσης της υπαλληλικής σχέσης του ιατρού κοινοποιήθηκε στο Νοσοκομείο στις 23/10/2023 και την επόμενη μέρα κοινοποιήθηκε και στον ιατρό. Ταυτόχρονα έγιναν όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες διορισμού προσωρινού προϊσταμένου στο Παιδοχειρουργικό Τμήμα.
Το πρόγραμμα χειρουργείου της εβδομάδας, ετοιμάζεται στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Συνεπώς το όνομα του ιατρού ορθώς ήταν γραμμένο, αφού δεν ήταν ακόμα γνωστή η λύση της υπαλληλικής του σχέσης.
Λυπούμαστε πολύ που ένας ιατρός με εξαιρετική πορεία στην ειδικότητά του εδώ και 34 χρόνια στο Ιπποκράτειο, εν ενεργεία Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Παίδων, με πρωτοπόρες τεχνικές στη χειρουργική παίδων, με αμέτρητες διακρίσεις και ευχαριστήριες επιστολές γονιών από όλη την Ελλάδα και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου μας από τον Ιούλιο του 2014 έως τον Αύγουστο του 2022 ως αιρετός εκπρόσωπος των ιατρών, γίνεται αντικείμενο αντιπαράθεσης για λόγους μικροπολιτικής.

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΩΝ

Κατηγορία:  
27 Οκτωβρίου 2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΩΡΛ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”

ΑΝΑΡΤΗΣΗ – 25-10-2023_ΩΡΛ_ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΘΕΣΗ ΕΒ.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο