18 Οκτωβρίου 2023

151/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ)

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Διαγωνιστική διαδικασία με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο, προκειμένου να καταθέσει οικονομοτεχνική προσφορά για την ανάθεση Υπηρεσιών Διαχειριστικού ελέγχου CPV:79212000-3 (Ανάθεση σε Ορκωτούς Λογιστές του ελέγχου του Ισολογισμού χρήσης έτους 2023 και του ελέγχου της απογραφής λήξεως της χρήσης 2023), προϋπολογιζόμενης δαπάνης: 4.400,00€ χωρίς ΦΠΑ και 5.456,00€ με ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους.

Ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι τις 01-11-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, στις 06-11-2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 10:00 έως 12:00 από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ.: 2313 31 2232, email: prom3@ippokratio.gr, Αρμόδια υπάλληλος:  Σ.Πασχαλίδου.

151_2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_23PROC013607669

espd-request-v2

espd-request-v2

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 25/10/2024

18 Οκτωβρίου 2023

ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ

ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ

Κατηγορία:  
Μετάβαση στο περιεχόμενο