10 Οκτωβρίου 2023

147/2023 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΑ

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 147/2023

Ηλεκτρονική διαπραγμάτευση με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ 237443) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, για την  προμήθεια του είδους «ΤΡΟΦΙΜΑ,ΠΟΤΑ, ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» του Νοσοκομείου (CPV 158940000-1), χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016,  για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για τρείς (3) μήνες, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 243.115,02€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% και 24%, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη προσφορά).

Ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι τις 18-10-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, στις 18-10-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

23PROC013558799 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 147-2023

147-2023 ΕΕΕΣ (1)SIGNED

10 Οκτωβρίου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 149/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΤΜΧ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΤΗ ΣΩΛΗΝΙΣΚΟΥ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 7.539,20 € ΜΕ Φ.Π.Α. 24%, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»
Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι
Διαγωνιστική διαδικασία με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Συλλογή Προσφορών για την προμήθεια δύο (2) τμχ, ηλεκτρονικού Παλινδρομητή σωληνίσκου ασκών αίματος, προϋπολο-γιζόμενης δαπάνης 6.080,00 € χωρίς Φ.Π.Α και 7.539,20 €  με Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Πρόσκληση πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά μέχρι την  23η Οκτωβρίου  2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ.στο Γραφείο Προμηθειών  του Νοσοκομείου.
Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00πμ έως 14:00μμ από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313 31 2284, email: prom2@ippokratio.gr, αρμόδια υπάλληλος κα Ευθυμία Παπαδοπούλου.

ΑΔΑΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 149-2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ 23PROC013558895

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 10/11/2023

10 Οκτωβρίου 2023

Το Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Απευθύνει την υπ’άριθμ.148/2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην εταιρεία  MY COMPANY PROJECTS O.E., με έδρα την Θεσσαλονίκη, Ολυμπίου Διαμαντή 20, Τ.Κ. 54626 Θεσσαλονίκη, Α.Φ.Μ.:99867942 Α’ Δ.Ο.Υ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, τηλ.: 2310 231557, προκειμένου να καταθέσει προσφορά  για την ανάθεση Υπηρεσιών γραφιστικού σχεδιασμού επικοινωνιακού υλικού προβολής του έργου του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ και της αποκεντρωμένης Οργανικής μονάδας Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων στο διαδίκτυο, (CPV: 79000000-4) για ένα (1) έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 29.031,96€ χωρίς ΦΠΑ και 36.000,00€ με ΦΠΑ 24%, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή).

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00πμ έως 14:00μμ από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313312284, Αρμόδιος υπάλληλος  Ευθυμία Παπαδοπούλου.

ΑΔΑΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ MY COMPANY 148-2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 23PROC013558264

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 30/10/2023

Μετάβαση στο περιεχόμενο