9 Οκτωβρίου 2023

92/2023 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Σ  Ε  Ι 

Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάδειξη αναδόχων για  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ», για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, για ένα (1) έτος,  με δυνατότητα  προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης με το δικαίωμα προαίρεσης 114.896,77€ χωρίς Φ.Π.Α. (57.448,39€/έτος), η οποία με Φ.Π.Α. 24% διαμορφώνεται σε 142.472,00 (71.236,00€/έτος), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 240154 .

Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η Διακήρυξη, Τετάρτη  25.10.2023 και ώρα  14.00 μ.μ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Κων/πόλεως  49, στις 27.10.2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

23PROC013550840 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 92-2023

92-2023 ΕΕΕΣ (1) signed

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣ. ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝ.ΚΕΝΤΡΟΥ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΩΝ 2023

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ 2023

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΛ. ΔΙΚΤΥΟΥ 2023

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 16/10/2024

Μετάβαση στο περιεχόμενο