ΝΕΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗΣ & ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπ΄ Αριθμ. 65/2023 για την ανάθεση της υπηρεσίας εργολάβων κηδειών και σχετικών υπηρεσιών του Νοσοκομείου [CPV 98370000-7] για την ταφή αζήτητων νεκρών και τη διαχείριση ανθρώπινων μελών και ιστών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 21.620,00€ χωρίς ΦΠΑ (26.808,80€ με ΦΠΑ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για ένα (1) έτος
10 Μαΐου 2023
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023
12 Μαΐου 2023
Μετάβαση στο περιεχόμενο